افزایش ۲۷ درصدی تلفات کودکان

qw

ادارۀ کودکان سازمان ملل متحد از افزایش تلفات کودکان در جریان خشونت های گونه گون در کشور سخت ابراز نگرانی می کند و  از تمامی گروه های درگیر در جنگ کنونی افغانستان خواسته است تا گام های پیش گیرانه را برای پیش گیری از تلفات کودکان در جریان نبرد های شان بردارند.

این اداره با پخش نامه یی  خبریی به رسانه ها گفته است که کودکان که کشور های در حال جنگ زنده گی می کنند، با تهدید های بی پیشینه یی رو به رو هستند.

 این تهدید ها شامل، استخدام کودکان برای جنگ، خشونت های جنسی در برابر کودکان، کشتن کودکان و حمله ها بر درمان گاه ها و دبیرستان های کودکان می شود.

به گفته ی ادارۀ کودکان سازمان ملل متحد چنین نقض گسترده یی حقوق کودکان باید متوقف شوند.

:” در افغانستان، حمله های سازمان یافته بر مکتب ها گزارش داده می شوند که آماج حمله های گونه گون قرار می گیریند. کودکان و آموزگاران تهدید و حتا کشته می شوند.

هم چنان ادارۀ کودکان سازمان ملل متحد دریافته است که شماری از مکتب ها به هدف های نظامی در افغانستان کار گرفته می شوند.”

یونیسف می افزاید که در جریان سه ماه اول سال روان میلادی، شمار تلفات کودکان در افغانستان به ۲۷ در صد افزایش یافته است. دست کم ۱۳۹۴ کودک در جریان نبرد ها در سال ۲۰۱۲ میلادی کشته شده اند.

قیام نوری