تأکید بر مشارکت ۲۵ درصد زنان در شورای های ولایتی

IMG_2696

۲۲/ جوزا/ ۱۳۹۲ – گزارشگر: قیام نوری – شماری از اعضای مجلس نماینده گان به روز چهار شنبه، ۲۲ جوزای سال جاری، در واکنش به حذف مادۀ ششم قانون انتخابات کشور که تضمین کنندۀ حضور ۲۵ در صد حضور زنان در شورای های ولایت به گونۀ یک امتیاز مثبت می باشد، تآکید می ورزند که این مادۀ باید تعدیل گردد.

در مادۀ ۶ ام قانون انتخابات کشور که ماۀ پیش از سوی مجلس نماینده گان تصویب شد، آمده است که :

” حداقل یک چهارم کرسی ها در هر شورای ولایتی برای کاندیدان زن اختصاص می یابد.”

بانو فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن پشتی بانی از حضور بیست و پنج در صد از زنان در شورای های ولایتی، ولسوالی ها و روستا ها، به گونه “عدالت جبرانی” مسؤولیت هر نمایندۀ مردم می باشد

:” خواهشی را که از مجلس نماینده گان دارم این است که، وقتی ما از قانون و قانون گذاری صحبت می نماییم، مسؤولیت ( تطبیق) عدالت جبرانی که عبارت از – حضور ۲۵ در صد از زنان در شورا های ولایتی و حتا مجلس نماینده گان است – به دوش تک تک نماینده گان مردم است. چون وقتی زن با همین منطق حقوقی و این تبعیض مثبت وارد مجلس نماینده گان می شود، وی مکلفیت دارد که همین مفکوره یی حقوقی را در دیگر نهاد ها حتا قوۀ اجرائیه پیاده نماید. در بخش منطقی بودن حقوقی این موضوع هیچ مشکلی وجود ندارد و از این رو همکاری همکاران را در این راستا خواهان هستم.”

باید افزود در کنار آن شمار از زنان که با رأی خود کرسی های را در شورای ولایتی به دست می آورند، حضور ۲۵ درصد از زنان در شورای های ولایتی، ولسوالی ها و روستاها در متن پیشین قانون  انتخابات کشور به عنوان یک امتیاز مثبت ، موضوع حتمی بود.