برنامۀ آگاهی دهی برای زنان از حقوق میراث

a-man-looks-back-as-women-walk-along-an-alley-in-herat-afghanistan

۱۴/جوزا/۱۳۹۲ –  حکومت ایالات متحدۀ امریکا به تازه گی یک پیکار را برای برطرف نمودن یکی از پایه ترین مشکلات زنان افغان که همانا محروم بودن از حق میراث است، به راه انداخته است. زنان در افغانستان به گونه ی معمول از حق میراث شان محروم می شوند.

 یک برنامه ای نشر آگاهی های تلویزیونی و رادیویی در ولایت کابل همراه با یک رشته ورکشاپ ها در سه ولسوالی ولایت کابل در همین باره، این موضوع را به گوش زنان می رساند که بر بنیاد  قوانین شرعی ، زنان از حق میراث ملکیت های همسران و یا هم والدین شان برخوردار خواهند شد.

 فوزیه امینی، رییس حقوق مدنی وزارت امور زنان در پیوند با این پیکار می گوید که :” این برنامه اثرگذاری های بزرگِ داشته است. من شخصن هر روز دو یا سه پرونده ی از زنان را دریافت می کنم که در تلاش مشورۀ حقوقی برای گرفتن حق میراث شان می باشند.

این برنامه تا هنوز برای ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا ۷۴ هزار دلار امریکایی هزینه داشته است.

 این اداره هم چنان ابراز امید واری می کند که اگر این پول را به دست آورد، در تابستان امسال چنین آگاهی های رسانه یی را در ولایت ننگرهار نیز راه اندازی خواهد کرد.

 میراث یکی از بنیادی ترین راه های برای به دست آوردن معیشت زنده گی در افغانستان فقیر و نادار به شمار می رود. محبوبه سراج، رییس شبکه ی زنان افغان می گوید که این میراث راهی برای تغذیه خانواده ها می باشد، یک منبع از کار و در آمد برای زنان!

:” ملکیت زمین بسیار مهم است چون این مِلکیت برای زنان استقلال سیاسی را می دهند که به آن نیازمند هستند.”

با این حال، زنده گی زنان افغان در خانواده های شان می باشد. خانواده بنیاد حمایتی برای زنان افغان  است که آنان را زنده نگه می دارد. مقابل خانواده قرار گرفتن حتا برای به دست آوردن حق میراث به بهای امنیت جان آنان تمام خواهد شد. بسیار اوقات  مردان نمی  دانند که زنان نیز از حق میراث برخوردار هستند، و یا هم گاهی می دانند و آن را زیر پا می کنند.

قیام نوری