دختران افغان آموزش مهارت های رسانه ی دیدند

Multimedia

 ۱۵/ جوزا/ ۱۳۹۲ – کمیته ی سویدن برای افغانستان به تازه گی یک برنامه ی کاری شش ماهه را در ولایت بلخ برای تجهیز ساختن بانوان با مهارت های عکس برداری و فلم سازی به راه انداخته است.

 محسن ضیا ایوبی، رییس نهاد فرهنگی خدمات طلوع که مسؤولیت این برنامه را در دست دارد، می گوید که :” این آموزش ها برای بانوان جوان بسیار سود مند است، چون پس از پایان این دورۀ آموزشی این بانوان می توانند در اقتصاد خانوادۀ شان کمک نمایند. این بانوان برنامه های گونه گونی را که در آن مردان تصویر بردار اجازۀ ورود را ندارند، پوشش خواهند داد. “

 بیست بانوی جوان در این دور از این برنامۀ اموزشی خود شان را ثبت نام کرده اند.

 شرکت کننده گان این برنامه در جریان این شش ماه دیزاین مجله ها، لوحه ها، فلم سازی و تصحیح فلم ها را فراخواهند گرفت.

قیام نوری