به ارزش بیش از ۷ میلیارد دالر، زمین غصب شده است

27

۱۳/ جوزا/ ۱۳۹۲ – گزارشگر: قیام نوری – کمیسیون خاص مطالعه ی اعمال حکومت مجلس نماینده گان در گزارشی، می گوید که دست کم بیش از ۱٫۲ میلیون جریب زمین دولتی به ارزش تخیمنی ۷ میلیارد دالر، در سراسر کشور از سوی روزمندان غصب شده اند.

شیرولی وردگ، عضو این کمیسیون خاص می گوید که این گزارش در جریان شش ماه آماده شده است و در جریان این مدت این کمیسیون دریافته اند که تعداد غاصبان زمین بیش از پانزده هزار تن می رسد.

به گفته ی اعضای این کمیسیون خاص هم اکنون در سراسر کشور بیش از ۳۵۵ شهرک های رهایشی ساخته شده اند که از آن میان تنها ۹۴ شهرک آن قانونی هست.

به گفته ی وردگ، غصب زمین از یک جریب زمین شروع و تا چند میلیون جریب زمین نیز می رسد. وی حکومت افغانستان را در پس گرفتن زمین های دولتی از نزد زورمندان ناکام می خواند  و می گوید که حکومت تا هنوز راهکاری روشنی برای پس گرفتن این زمین ها در دست ندارد.

این کمیسیون هم چنان طرح قانون زیر نام قانون غصب زمین را برای پیش گیری از غصب زمین و نیز مجازاتِ کسانی که دست به غصب زمین های دولتی زده اند، به کمیسیون های ۱۸ گانه ی مجلس نماینده گان برای بررسی فرستاده است.

شماری از اعضای مجلس نماینده گان اما تأکید می ورزند که شما غاصبان بزرگ در  کشور بیش از ۱۵ تن نیست؛ و باید نام های این غاصبان برای مردم افشاء گردند و سپس به دادستانی راجع شوند.

اعضای کمیسیون خاص مطالعه اعمال حکومت در برابر این فشار های مجلس می گوید که تا هنوز فهرست غاصبان خورد و بزرگ در این گزارش تفکیک نشده است.

در فرجام، رییس مجلس نماینده گان فیصله نمود که دو ماهِ دیگر نیز برای تکمیل گزارش این کمیسیون تمدید گردد و پس از آن نام های تمام  غاصبان بزرگ زمین افشا گردند.

رمضان بشر دوست عضو مجلس نماینده گان کشور، در پاسخ به این پرسش که چرا ام روز نام های این غاصبان در مجلس افشا نشد، می گوید که شماری از اعضای مجلس نیز در غصب زمین های دولتی دست دارند و از این رو در تلاش هستند تا به هر نحوی نام های غاصبان بزرگ افشا نگردد.