وعده کمک ۱۸۰ میلیون دالری امریکا به افغانستان

ABADE

۱۱/ جوزا/ ۱۳۹۲ –  حکومت افغانستان  تعهد سپرده است که در چهار سال  آینده برای نیرومند ساختن صنایع کوچک و متوسط کم و بیش ۱۸۰ میلیون دالر را به افغانستان کمک می کند.

 نهاد کمک ایالات متحده امریکا برای توسعه یی جهانی با همکاری اتاق های تجارت افغانستان این برنامه را در ولایت هرات آغاز کرده است.

 این برنامه با هدف بهبود کیفیت زنده گی مردم از راه کمک به  آنان برای گسترش بازرگانی شان راه اندازی شده است.

 برنامه ی کمک برای بازسازی افغانستان از طریق برنامه انکشاف متشبسین باعث خواهد شد تا میزان سرمایه گذاری افزایش یابد، و برای زنان و جوانان فرصت های کاری مناسب پیدا شود.