تأکید یوناما و ادارۀ زنان سازمان ملل متحد بر تطبیق کامل قانون منع خشونت علیه زنان

UN Women logo

۳۰/ ثور/ ۱۳۹۲ – این اداره ها به روز دوشنبۀ همین هفته از مقام های حکومت و نیز پارلمان کشور، با تأکید خواسته اند که بر بنیاد تعهدات بین المللی شان، تلاش های شان را برای تطبیق کامل قانون منع خشونت علیه زنان، افزایش دهند.

متن کامل نامۀ خبری یوناما و ادارۀ امور زنان را به زبان های پشتو، دری و انگلیسی، در این جا دنبال کنید.

may20_2013_UNAMA statement-EVAW law-_Pashto(1)

may20_2013_UNAMA statement-EVAW law-_Dari

may20_2013_UNAMA statement-EVAW law-_ENG