راه اندازی برنامۀ برای جذب کارمندان صحی

A health worker gives a dose of polio vaccine to a child in Afghanistan

۲۲/ ثور/ ۱۳۹۲ – وزارت صحت کشور به تازه  گی یک برنامۀ  کاریابی را برای جذب کارمندان صحی که ظرفیت و توانایی های لازم را برای ارائۀ خدمات صحی در ولایت های گونه گون کشور داشته باشد، راه اندازی کرد.

این برنامۀ کاریابی جزئیات لازم را در پیوند با پُست های خالی در مرکز های بهداشتی در سراسر افغانستان برای جوانان دانش آموخته و نیز دانش جویان فارغ از دانش فراهم می سازد.

داکتر ثریا دلیل، وزیر صحت کشور می گوید که وزارت صحت با کمبود کارمندان حرفه یی صحی در سراسر افغانستان رو به رو است.

:” ما بیش از ۱۱۷۶ پست خالی داریم که از این میان ۷۰۳ پست برای بانوان است و ۴۷۳ پست دیگر برای آقایان. کارمندان صحی زن برای همۀ پست ها درخواست کاری داده می توانند.”

بر بنیاد گفته های مقام های وزارت کار و امور اجتماعی، هم اکنون نزدیک به ۵۰ درصد از واجدان شرایط کار در افغانستان، یا به طور مطلق بیکار هستند و یا هم کار های موسومی دارند.

 هم چنان انتظار می رود که تا چند ماهِ آینده افغانستان میلیون ها تن از کار های شان بی کار شوند.

 خروج سربازان خارجی ازافغانستان، کمتر شدن مصارف نیروهای خارجی در کشور و عدم سرمایه گذاری ها همه و همه از علت های هستند که دامنۀ بیکاری را در افغانستان گسترده ساخته است و می سازد.

گزارشگر: قیام نوری