بانگ بازرگانی آلمان حساب دالری اش را با افغانستان می بندد

dollars-americains

۲۲/ ثور/ ۱۳۹۲ – بانگ بازرگانی آلمان که در یازده  سال پسین سهولت انتقال اسعار خارجی را برای افغانستان فراهم می ساخت، تصمیم گرفته است که تمامی حساب های وردوی دلاری اش را با افغانستان ببندند.

 یکی از علت های که در پیوند با این تصمیم گفته شده است، نبود یک نظام برای پیش گیری از پول شویی در کشور می باشد.

 هم چنان این بانگ تجارتی  – که بزرگ ترین میانجی گر تجارتی میان افغانستان وپاکستان است – گفته  است که نبود  ظرفیت های مسلکی در بانک های افغانستان باعث شده است تا این تصمیم گرفته شود.

 بسیاری از آگاهان از این تصمیم هشدار داده اند و از پیامد های منفی آن بر اقتصاد افغانستان نگران هستند.

 این آگاهان از بانگ بازرگانی می خواهد تا تمامی علت های پشت سر این تصمیم را آشکار بسازند.

با این حال، افغانستان هم چنان ناگذیر است تا بانک های معتبر دیگر را برای کار با کشور متقاعد بسازد.

گزارشگر: قیام نوری