افزایش سرسام آوری بیکاری در کشور

jobless

۱۸ / ثور/ ۱۳۹۲ – وزارت اقتصاد کشور به تازه گی گفته است که نیم میلیون کارگر هر سال وارد بازار  های افغانستان می شوند اما هیچ کاری برای آنان فراهم نمی شود.

 به گفته وی علت این کار، عملی شدن تنها برنامه های اقتصادی کوتاه مدت در یازده سال پسین می باشد و اکنون کشور با بحران بیکاری سرسام آور رو به شده است.

 وزارت خانه های اقتصاد، کار و امور اجتماعی ، سازمان بین المللی کارگران و دفتر بانک جهانی در ایجاد شغل دوام دار در افغانستان فُرصت های ممکن را در ایجاد شغل در افغانستان مطالعه یی کرده  اند.

 بر بنیاد این مطالعه، ارغندی وال وزیر  اقتصاد کشور می گوید که  ۴۸ درصد از نیروی کار در افغانستان در بیکاری مطلق به سر می برند و یا هم کار های فصلی دارند. این شمار هر روز رو به افزایش است.

 با این حال، مقام های بانک جهانی بر ایجاد شغل های دوام دار در افغانستان تأکید دارد.

وزارت اقتصاد کشور می افزاید که نگرانی ها از سال ۲۰۱۴ میلادی دیگر علت اصلی این بحران بیکاری در افغانستان است چون  باعث کاهش سرمایه گذاری در افغانستان شده است.

گزارشگر: قیام نوری