آموزش های حرفه یی هند به دانش جویان افغان

8152c9a99374ffe03756825c03b90209_XL

۱۷/ ثور/ ۱۳۹۲ – آقای سومناتان، رییس کمیسیون کشاورزان هند به تازه گی در نشستی با رییس جمهور کرزی وعده سپرده است که یک مرکز  آموزش مهارت های کشاورزی را در کابل باز خواهد کرد.

وی هم چنان تعهد سپرده است که برای ۲۵ دانش جوی افغان در همین رشته بورسیه های آموزشی فراهم خواهد کرد.

رییس جمهور کرزی نیز افزون بر آن که از این کمک های هند سپاس گذاری می کند، نقش هند را در بخش های گونه سیاسی و اجتماعی ارزنده می داند.

هند امسال بیش از ۷۰۰ بورسیه های آموزشی را برای دانش جویان افغان فراهم کرده است؛ که در یک رقم بی پیشینه در همکاری های فرهنگی میان کابل-دهلی نو می باشد.

گزارشگر: قیام نوری