بی پاسخی بانک مرکزی در کاهش ارزش پول افغانی

1000Afghani-2

۱۷ / ثور / ۱۳۹۲ – پس از چند سال، باز هم یک دالر به بیش از ۵۶ افغانی در بازار های کابل تبادله می شود.

 کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار امریکایی ، نگرانی های جدیی را در میان بازرگانان افغان بر انگیخته است.

 با کاهش ارزش پول افغانی، بازرگانان ناگذیر هستند که با بهای بلند دلار خریداری نمایند و در نتیجه بهای کالای های تجارتیی را که وارد می نمایند، بلند می رود و این گونه بازرگانان به گونۀ مستقیم از این موضوع آسیب می بینند.

 در اصول اقتصادی، ارزش پائین پول یک شور باید برای بازرگانی اش ارزش مند باشد؛ چون این گونه صادرات یک کشور برای کشور های خارجی بسیار جذاب خواهد بود.

  اما، در افغانستان از آن جا که صادرات در مقایسه با واردات بسیار اندک است، ارزش پائین پول هیچ سودمندی به اقتصاد افغانستان ندارد.

 شماری از آگاهان اقتصاد از بانک مرکزی افغانستان می خواهد تا سیاست های درست پولی را برای ثابت نگه داشتن ارزش پول افغانی روی دست گیرد.

 ده افغانستان بانک، بزرگ ترین نهاد مالی در کشور مسؤول است تا سیاست های پولی را در افغانستان برنامه ریزی و عملی نماید.

گزارشگر: قیام نوری