فشرده گزارش از صحبت های فرخنده زهرا نادری درچهارمین سمینار بین المللی اصلاح قانون خانواده وحقوق زنان

فرخنده زهرا نادری نمایندۀ منتخب مردم درولسی جرگه  درچهارمین سمینار بین المللی اصلاح قانون خانواده وحقوق زنان در کشور های اسلامی “دورنما و درسهای فرا گرفته شده” ، تـجــارب نهادهای مدنی در مصر و افغانستان، درمورد منع خشونت علیه زنان و حفاظت خانواده: خشونت در حیطه خصوصی سخنرانی نموده وخشونت را ازجهات مختلف به صورت همه جانبه به خصوص لغوی به تفسیرگرفته گفت ، درکشورهای پس از جنگ مانند افغانستان به عنوان یک مشکل بزرگ محسوس بوده وقسما دیده میشود که  ا ین خشونت  ها به عادت تبدیل گردیده است ، این عادات ورسوم ناپسند با آنکه برخلاف همه ارزشهای فرهنگی میباشد ،  فرهنگ کشور ما یک فرهنگ پرافتخار وغنامند  است ولی گاهگاهی دیده میشود که   این خشونت میخواهد در فرهنگ ما جاگزین گردد.

این نمایندۀ مردم درشورای ملی در تحصیل وتعلیم زنان تاکید داشته گفت ، باید در راستای تعلیم ومساعدسازی زمینۀ آموزش برای زنان توجه همه جانبه وراهکارهای عملی درپیش گرفته شود، زیرا اگر زنان باسواد باشد خانواد ه با سواد میشود وخانواده که ستون اصلی جامعه است با موجودیت خویش جامعه را به یک جامعۀ مرفه وترقی تبدیل مینماید.

نادری افزود ، آمار وارقام که ازبانک معلوماتی وزارت امورزنان بدست آمده است نشان دهندۀ یک موضوع است ، که اکثرا خشونت علیه زنان ازسوی افراد خانواده واقارب شان صورت میگیرد ، وراه بیرون رفت این مشکل تنها آگاهی از حقوق اساسی وانسانی زن است که باید مورد آموزش قرارگیرد.

این عضو ولسی جرگه خطاب به نماینده گان جامعۀ مدنی گفت ، آقانون منع خشونت علیه زنان باید در  همۀ ولایات افغانستان آموزش داده شود تازنان که مورد خشونت قرار میگیرد آگاهی پیداکند که برای شنیدن صدای شان ضمانت قانونی وجود دارد ومتکی با قانون میتواند به مراجع عدلی وقضائی مراجعه کند ، به باور فرخنده نادری درولایات که اکنون آمار وارقام بلند خشونت علیه زنان دیده میشود بیانگر مراجعۀ زنان به نهادهای عدلی وقضای کشور میباشد ، دراکثرولایات ونقاط افغانستان با آنکه زنان مورد خشونت قرارمیگیرد ولی نسبت عدم آگاهی ازحقوق خویش نمیتوانند به مراجع عدلی وقضای روی بیاورد.

فرخنده زهرا نادری نقش بارز زن را درتربیۀ اولاد وتشکیل خانواده های موفق مهم دانسته گفت ، زنان میتواند نقش مهم وبسزای را دراین راستا دارا باشد .

نادری یکی از علت های دیگری خشونت علیه زنان را زن ستیزی ازسوی خود زنان دانست وگفت حتی دربرخی موارد زنان خود زن ستیزی مینمایند.

زهرا نادری درختم صحبتهایش به سهم وحضور بیشتر زنان درسطوح مختلف دولت تاکید داشته وضمنا اززنان خواست تابرای یک مفکورۀ واحد که آن حقوق زنان باشد بایدهمه باهم مبارزه کنیم .