جایزۀ “شجاعت در خبرنگاری” باز هم از افغانستان

Najiba-Ayubi

۱۴/ ثور/ ۱۳۹۲ – یک خبرنگار افغانی زن، جایزۀ شجاعت در خبرنگاری را از سوی بنیاد بنیاد بین المللی رسانۀ  زنان به دست آورد.

وی سومین خبرنگار زن است که به چنین جایزۀ معتبر بین المللی دست می باید.

نجیبه ایوبی که چهل و پنج سال عمر دارد، رییس اجرایی کلید گروپ –  که یک گروه رسانه یی در افغانستان است –  می باشد و برای این که خبر های را که حتا می توانست به بهای جانش تمام شود، نشر کرده است.

بانو ایوبی در جریان ده سال کارش درین رسانه، با تهدید های گونه گون رو به رو بوده است و گاهی از سوی شماری از واحد های  حکومتی برای نشر گزارش های گردامون سیاست ها و نقش حقوق زنان در کشور مورد حمله قرار گرفته است.

شریفه اخلاص و فریده نیکزاد، دیگر بانوان خبرنگار افغانی هستند که پیش از بانو ایوبی توانسته بودند این جایزۀ بین المللی را به دست اورند.

برنده گان این جایزۀ، تندیس جایزۀ شان را در جریان یک مراسم رسمی در شهر های نیویارک و لاس آنجلس به دست خواهند آورد.

 این مراسم، انتظار می رود که به تاریخ ۲۳  و  ۲۹ اکتوبر همین سال روان میلادی به برنده گان اهداء شود.

گزارشگر: قیام نوری