کنسرتی ویژۀ زنان افغان

1

۱۲/ ثور/ ۱۳۹۲ – بیش از ۴ صد زن و دختر در کنسرت ویژۀ زنان  که تمام شرکت کننده گان و آوازخوانان آن زنان رپ خوان بودند، جیغ زدند، شور و هیجان به راه انداختند و در نهایت خیلی لذت بردند.

این کار از سوی سازمان دهنده گانش یکی از بزرگ ترین جشن واره از نوع خودش در تاریخ افغانستان گفته شده است؛ جشن واره ای که در کابل راه اندازی شد.

شاید این نوع کنسرت ها در جامعه ی بسیار سنتی افغانستان، آخرین کنسرت باشد.

 شبانه نبی زاده، یک دانش آموز ۱۶ ساله ، اما از آینده زنان افغان سخت نگران است

:”  من نگران هستم که اگر یک بار سربازان خارجی از افغانستان خارج شوند، ما باز هم مثل گذشته ها در خانه های مان قید خواهیم شد.”

افزایش ناامنی بسیاری از زنان را از کار کردن در بیرون از خانه مانع می شود و مدافعان حقوق کارگران حکومت را به کم کاری در تأمین امنیت برای زنان متهم می سازد. این اتهام ها، اما از سوی حکومت رد می شوند.

گزارشگر: قیام نوری