خانه های امن

درمورد بررسی وضعیت خانه های امن وهمچنان طرح دیدگاه های جامعۀ مدنی دراین زمینه ، کنفرانس تحت عنوان (خانه های امن (شلتر) برای زنان ) به روز دوشنبه ۲ حوت ۱۳۸۹ ازسوی کمسیون مستقل حققو بشر افغانستان به اشتراک نمانیده گان حکومت ، اعضای ولسی جرگه ، مسئولین نهادهای مدنی وفعالین حقوق زن ، تدویرگردید.

دراین نشست درنخست محمد فهیم حکیم عضو وکمیشنر کمسیون مستقل حققوق بشر افغانستان درمورد خانه های امن ودیدگاه این کمسیون صحبت نموده وضمنا از سخنان اخیر رئیس جمهور درپیوند به خانه های امن زنان و موضع گیری وزرات امورزنان ابراز نگرانی نموده وبه چندین موارد خشونت وبی عدالتی که در محابس وتوقیف خانه ها درولایات مختلف به وقوع پیوسته بود نیز اشاره نمود.

آقای فهیم حکیم درصحبتهایش از برخورد رسانه ها درپیوند به موضوع خانه های امن انتقاد نموده  گفت ، متاسفانه برخی رسانه ها نیز غیرمسئولانه وغیرمسلکی به حریم شخصی افراد تجاوز میکند.

این عضو کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان گفت این برخورد حکومت سبب نگرانی وسوء تفاهم میان حکومت ونهادهای مدنی گردیده است که باید مشترکا دررفع آن کارکرد.

آقای داکتر رنگین دادفر سپتنا نیز دراین کنفرانس حضور داشت  و به نماینده گی از حکومت مجددا از خانه های امن ابراز حمایت نموده گفت ، ازسخنان اخیر رئیس جمهور تعبیرسؤ گردیده است،  وهیچگاه دیدگاه حکومت چنین نبوده است که آنچه در رسانه ها مطرح شده است.

آقای اسپنتا همچنان گفت ، موجودیت خانه  های امن به ابتکار نهادهای مدنی درحمایت از زنان یک اصل  اجتناب ناپذیر است، ولی آن تعداد خانه های امن درتخطی مجرم شناخته شود باید مورد بازپرس قرارگیرد.

نماینده وزارت امورزنان نیز دراین نشست حضور داشت که انتقاد های تند اعضای جامعۀ مدنی قرار گرفت ، این نمایندۀ وزارت امورزنان گفت که وزارت امور زنان از دیرزمانی درنظرداشت که درچوکات این وزارت مراکز حمایوی (خانه های امن)  ایجاد نماید.

فرخنده زهرا نادری عضو ولسی جرگه دراین کنفرانس از موقف نهادهای مدنی حمایت نموده گفت وزارت امورزنان باید نقش نظارتی داشته باشد که دارد ولی ایجاد خانه های جدید امن درچوکات این وزارت میتواند مشکل آفرین باشد ، درآنصورت خانه های امن دولتی و خارجی شاید مطرح گردد، خانه های امن که مشکل دارد وتخطی نموده است باید تفکیک شود ولی نباید همۀ خانه های امن مورد شک وتردید قرارگیرد.