زنان افغان برای حقوق شان می جنگند

120315011600-lemmon-afghan-women-story-top

۱۲/ ثور/ ۱۳۹۲ – حتا پس از گذشت یک دهه در افغانستان، زنان افغان در جامعه سنتی سخت از کار در بیرون از خانه منع شده اند.

اما، ام روز ، هم چنان که روز های به نام روز جهانی زن و روز مادر گرامی داشت می شود، بسیاری از زنان در افغانستان راهِ درازی را برای گرفتن حقوق بنیادین شان در دست دارند. آن عده که مسلک های را در پیش می گیرند، از سوی مردم شان ترد می شوند.

شماری از آنان که در محیط های کاری شان با مرد های به جز از همسر شان و نزدیکان شان در اختلاط و هم صحبتی هستند، مجازات خواهند شد.

صومیه، بانویی است که در جایی با حقوق ماهانه ی ۲۵۰ دالر کار می کند، هر چند راه دفتر کارش دور است و رو به رو با مشکلات و موانع دیگر…

ندا کیهانی، فعال حقوق زنان برای این که در گسترش حقوق زنان کار می کرد، سنگینی گلوله های را در پاهایش تحمل کرد. وی، اما می گوید که به مبارزه اش ادامه خواهد داد.

 اما، بزرگ ترین ترس هم چنان پا بر جاست. آن هم، روزی که سربازان خارجی از کشور خارج شوند، دیگر حقوق شان محفوظ نخواهند شد.

قیام نوری