۸ میلیون کودک واکسین می شوند

An-Afghan-health-worker-a-007

/ ثور/ ۱۳۹۲ – در یک پیکار واکسین نمودن کودکان که از سوی سازمان ملل متحد تمویل شده است، مقام های حکومت افغانستان در نظر دارند تا هشت میلیون کودک را واکسین های ضد سرخکان و فلج کودکان نمایند.

 در سراسر جهان، روز های میان ۲۴ / ۳۰  ماه روان میلادی به عنوان هفته ی جهانی واکسین شناخته شده اند و این هفته با این شعار که  ”  سرخکان را همین حالا محو کنید” آغاز می شود.

در افغانستان، یک پیکار سراسری ضد فلج کودکان از روز ۲۱ ام ماهِ اپریل سال روان میلادی آغاز شده است و کارکنان و رضاکاران صحی در سراسر افغانستان برای سه روز پشت در های خانه های مردم می روند تا کودکان زیر سن پنج سال آنان را واکسین نمایند.

 مقام های سازمان بهداشت جهانی سازمان ملل متحد می گوید که پیکار ضد فلج کودکان برای افغانستان بسیار مهم است، زیر میان  ۱۶۰  تا ۱۸۰ هزار کودک افغان زیر سن پنج سال قرار دارد.

ثریا دلیل، وزیر صحت کشور کشور می گوید که کارکنان و رضاکاران صحی در این پیکار سه روزه به ضد فلج کودکان، در نظر دارند تا ۸ میلیون کودک افغان را واکسین نمایند که در کل ۹۰ در صد از جمعیت کودکان را در افغانستان تشکیل می دهد.

:” نزدیک به ۵۷ هزار کارکر صحی و رضاکاران در این پیکار سراسر سهم می گیرند.”

  در افغانستان، پوشش برای معافیت کودکان از ویروس های کشنده راه های گونه گونی دارد تا به معیار ۸۰ درصد در سطح روستا ها و ۹۰ در صد در سطح ولایت ها برسد.

در کنار این خبر های خوش، نباید از یاد برد که به گفته ی مقام های بهداشت افغانستان، به همین تازه گی ها دو گونۀ تازه یی از ویروس فلج کودکان در ولایت های ننگرهار و کنر گزارش داده شده است.

گزارشگر: قیام نوری