ایجاد اکادمی آموزش تخنیک و فناوری برای آموزگاران

4

۱۰ / ثور/ ۱۳۹۲ – وزارت آموزش کشور یک اکادمی آموزش تخنیک، فناوری و آموزش اقتصاد تصدی را برای آموزگاران در ولایت بلخ ایجاد نمود .

در مراسم گشایش این نهاد علمی شماری از استادان، دانش اموزان و شماری از مقام های وزارت آموزش و پرورش کشور، مقام های محلی حضور داشتند

در این انستیتیوت ۱۳۰ تن استاد در رشته های اداره وتجارت وکمپیوتر ساینس مشغول آموزش هستند .

وزارت معارف تلاش دارد تا مرکز های آموزش های تخنیکی را در سطح ولایت ها و ولسوالی ها گسترش ببخشد و برای تحقق این هدف ها، برنام های کاریی ۷ ساله را آماده نموده است.

بر بنیاد این برنامه ها، بخش های آموزش های تخنیکی به ۱۵۰ رشته و شمار دانش جویان نیز به صدها هزار خواهد رسید.

همین اکنون در کل، در ۲۵۰ مرکز آموزش های تخنیکی و مسلکی کشور ،۹۳ هزار دانش جو از سوی سه هزار استاد در ۷۳ رشته های مختلف مصروف آموزش می باشند.

نامۀ خبری وزارت اطلاعات و فرهنگ