وعدۀ ۲۰۰ میلیون یورو به افغانستان

EurosAPJoergSarbach460

۷/ ثور/ ۱۳۹۲ – اتحادیه اروپا به تازه گی دو صد میلیون یورو به  حکومت افغانستان تعهد سپرده است.

این کمک ها در بخش های حکومت داری خوب، امنیت، تقویت حقوق بشر، بخش صحت، کشاورزی و دام داری برای ۷ سال آینده به مصرف خواهد رسید.

آلفرید گرناس، معاون اتحادیه اروپا به افغانستان در پیوند با این کمک ها می گوید که :

” ما در جریان برنامه ریزی کمک های مان به افغانستان برای ۷ سال آینده می باشد. ما تاکنون مقدار پول که باید کنیم، نهایی نکرده ایم، اما از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۲۰ ما قصد داریم تا دست کم ۲ میلیون یورو را برای حکومت افغانستان کمک کنی.”

آقای گرناس تأکید می ورزد که حکومت افغانستان نیز باید تغییرات چشم گیری را در بخش حکومت داری خویش، قانون مندی و تقویت حقوق بشر در افغانستان به میان بیاورد تا تعهدات نشست توکیو را انجام دهد.

بر بنیاد گفته های گراناس، شصت و پنج در صد از شهروندان کشور همین حالا به خدمات پزشکی نیازمند هستند؛ این در حالی است که تنها نه در صد از افغان ها در سال ۲۰۰۲ به این خدمات دست رسی داشتند.

گزارشگر: قیام نوری