اعلام برنامۀ جنگ های بهاری طالبان

resistenciaafgana777

۷/ ثور/ ۱۳۹۲ – جنگ جویان طالب به روز شنبه حمله های بهاری شان را به ضد حکومت افغانستان اعلام کرده اند. این گروه می گویند که حمله های سراسری آنان در کشور افزایش خواهد یافت.

به گفته ی جنگ جویان طالب، این حمله ها، شامل حمله های انتحاری، حمله های درونی از سوی جنگجویان طالب که در ارتش نفوذ کرده اند و انجام تاکتیک های ویژه ی نظامی بر پای گاه های بین المللی و ساختمان های دیپلماتیک راه اندازی خواهد شد تا تلفات به حد اکثر برسد.

این گروه نیز به کسانی با حکومت افغانستان کار می کنند گفته اند که از حکومت افغانستان فاصله بگیرند تا قربانی حمله های وعده شده نشود.

 این گروه نیز از جوانان افغان خواسته است که از پیوستن به ارتش و پولیس ملی خود داری نمایند.

فصل جنگی امسال برای آینده افغانستان یکی از سرنوشت سازترین فصل های جنگی در یک دهه ی پسین خواهد بود.

 این سال، ظاهرا، آخرین سال حضور سربازان خارجی در افغانستان است و پس از  سال ۲۰۱۴ ، افغانستان ناگذیر است تا بیشتر مسؤولیت های امنیتی اش را خود به دوش بگیرد.

گزارشگر: قیام نوری –