اوکراین: پس از ۲۰۱۴ می مانیم

big

۴ / ثور/ ۱۳۹۲ – ایهور دولوف، رییس مآموریت اکراین در ناتو در گفت و  گویی با خبرنگاران در شهر بروکسیل گفته است این کشور پس از سال ۲۰۱۴ میلادی نیز حضورش را در افغانستان گسترش خواهد داد و نیز در تمویل نیروهای امنیتی افغانستان سهم خواهد گرفت.

به گفته ی آقای دولوف، پایان پیروز مند مآموریت ناتو در افغانستان و بحث روی چه گونه گی عمل کرد مإموریت تازه ی ناتو در سال های پس از سال ۲۰۱۴ از موضوعات اصلی در برنامه ی کاری شرکت کننده گان نشست ناتو در بروکسیل می باشد.

 دولوف افزوده است که اوکراین، از پیش حضورش را در ماموریت بعدی ناتو در افغانستان که قرار است پس از سپردن مسؤولیت های امنیتی تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی آغاز شود – اعلام کرده است.

 وقتی از وی در پیوند با یک سپرده ی مالی به افغانستان پرسیده شد که در این پول در کدام بخش ها به مصرف خواهد رسید، وی در پاسخ گفته است که این پول برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان، حکومت داری خوب و تقویت پیاده شدن قانون در این کشور به مصرف می رسد.

 این پول از منابع هم چون تعهدات مالی کشور های عضو ناتو با همکاری شماری از سازمان های جهانی و نیز بودجه ی ناتو تآمین می شود.

گزارشگر: قیام نوری