بیکاری؛ عامل نا امنی

jobless

۴/ ثور/۱۳۹۲ –  حکومت افغانستان به تازه گی گفته است که آنان به ایجاد دست کم نیم میلیون کار نیاز دارند تا کشور را از بحران بیکاری نجات بدهند.

 بیکاری؛ یکی از مهم  ترین عامل ها در توان مند شدن نیروهای مخالف مسلح دولت افغانستان به شمار می رود.

 کمبود کار باعث شده است که بسیاری از افغان ها برای پیدا کردن درآمدی دست به کشت خشخاش و کار بر کشت زار های خشخاش بزنند.

 هم زمان با کم تر شدن کمک  های بین المللی به افغانستان؛ بسیاری از موسسات در کشور به کاهش کارمندان شان آغاز کرده اند.

 این در حالی است که به تازه گی در یک گزارش پژوهشی در یکی از رسانه ها آمده است که تا چند ماه دیگر؛ ممکن است میلیون ها افغان از کار های شان بیکار شوند.

 گزارشگر: قیام نوری