انحلال ۱۴۰ مؤسسه ی غیر حکومتی

Logo_Thumbnailmoci.gov.afEnglish

۴/ ثور/ ۱۳۹۲ – مقام های وزارت اقتصاد می گوید که این وزارت به تازه گی ۱۴۰ موسسه ی غیردولتی به شمول ده مؤسسه خارجی را بسته کرده اند.

 به گفته ی این مقام ها، علت این کار ارائه نشدن گزارش های کاری این مؤسسات به وزارت اقتصاد بوده است.

 بر بنیاد قانون مؤسسات غیرحکومتی، این مؤسسات ناگذیر هستند که از کار های شان به وزارت اقتصاد گزارش بدهند.

 در بند اول مادهء سی و یکم قانون مؤسسات غیر حکومتی آمده است که هر یک از این مؤسسات باید در جریان سه ماه پیش از پایان سال کاری شان، یک گزارش از کارکرد های شان به وزارت اقتصاد تسلیم نمایند.

 این در حالی است که هم اکنون به صد ها مؤسسه غیر دولتی در هر گوشه ی از کشور مشغول کار در بخش های گونه گون هستند؛ با این حال شماری از شهروندان کشور، کار های این مؤسسات را محسوس و ثمربخش به مردم عادی کشور نمی دانند.

گزارشگر: قیام نوری