آخرین سربازان نیوزلند کشور را ترک کردند

new zealand flag

۳۱/ حمل/ ۱۳۹۲ – شصت سرباز باقی ماندۀ نیوزیلند به روز شنبه در فرودگاهِ کرست چرچ رسیدند. حضور این سربازان در کشور شان، اما پایان حضور یک دهه یی نیوزلند در افغانستان شد.

این سربازان، در فرودگاه کرست چرچ، با پذیرایی گرمی از سوی اعضای خانواده های شان، دوستان، بسته گان و مقام های بلند پایه یی نیوزلند به شمول نخست وزیر این کشور، رو به رو شدند.

نخست وزیر نیوزلند می گوید که، منطقه به اندازه یی به ثبات رسیده است که افغان ها خود بر سر نوشت شان حاکم شوند.

در حالی که حضور نظامی نیوزلند در افغانستان ام روز به پایان رسید، اما، آلمان بر ادامه حضورش در افغانستان تأکید کرده است.

مقام های نظامی آلمان می گویند که، کم و بیش ۸ صد سرباز آنان در سال های پس از ۲۰۱۴ در افغانستان هم چنان موجود خواهند بود.

گفته های که خشم مخالفان مسلح دولت افغانستان و به ویژه، گروه طالبان را برانگیخته است. این خشم و انزجار باعث شد تا این گروه نامه ی خبریی به رسانه ها بفرستد و در این نامه بگوید که :” آلمان، از حضورش در افغانستان پشیمان خواهد شد.”

گزارشگر: قیام نوری