در پاکستان هیچ موجودی خواهان صلح در افغانستان نیست

Afghan_parliament_in_2006

۳۱/ حمل/ ۱۳۹۲ –  گزارشگر: قیام نوری – شماری از اعضای مجلس نماینده گان کشور به روز شنبۀ، می گویند که سازمان استخبارات نظامی پاکستان و ارتش این کشور به هیچ صورت نمی خواهند که در افغانستان صلح تأمین شوند. این اعضای مجلس که روند کنونی صلح کشور را به انتقاد می گیرند، می گویند تا هنگامی که یک راه کار روشن برای چه گونه گی تأمین صلح در افغانستان ایجاد نشود، رسیدن به صلح، کاری است دشوار…!

عبدالطیف پدرام، یک عضو مجلس در پیوند با چه گونه روند صلح در کشور سخن می گوید، تأکید می ورزد که  :”  در پاکستان، هیچ نهادی، هیچ گروه،  و هیچ آدمی پیدا نمی شوند که خواهان صلح  در افغانستان باشد.”

هم زمان با این ، شماری دیگری از اعضای مجلس نماینده گان کشور می گویند تا گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان به هیچ صورت خواهان صلح با دولت افغانستان نیستند و روند صلح افغانستان و شورای عالی صلح در رآی این روند هیچ دست آوردی نداشته است.

با این حال، شهزاده شاهد، دیگر عضو مجلس نماینده گان افغانستان و سخن گوی شورای عالی صلح می گوید که این روند با وجود چالش های که در پیش دارد، دست آورد های نیز داشته است.

به گفتۀ وی، هم اکنون ذهنیت های مردم در بخش های روستایی کشور ، آماده یی دست برداشتن از جنگ و آشتی است و این نتیجۀ کار مشترک جامعۀ مدنی، ملاء امامان و شورای عالی صلح است.

شماری دیگری از اعضای مجلس نماینده گان، یکی از عمده ترین راه ها را برای پیروزی روند صلح در افغانستان، باورمند ساختن کشور های همسایه می دانند که ”  صلح در افغانستان، به سود تمام جهان، به ویژه به سود کشور های منطقه خواهد بود.”

در فرجام برنامۀ کاری روز شنبۀ مجلس نماینده گان کشور، با اکثریت آراء موافقت شد تا یک کمیسیون متشرک برای طرح یک راهکار روشن برای روند صلح ایجاد شود و پس از آماده شدن این طرح، مجلس نماینده گان را چه گونه گی عملی شدن و نیز پشتی بانی از آن بحث خواهد شد.