بازدید از کودکان و نوجوانان بی سرپرست

_MG_2450

۳۰/  حمل/ ۱۳۹۲ – گزارشگر: قیام نوری – بانو فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان افغانستان و  فعال حقوق زن، از ده ها تن از کودکان و نوجوانان بی سرپرست در پرورش گاهِ ” علاوالدین دیدار و گفت و گو کرد.

بانو نادری در این دیدار دوستانه به این کودکان و نوجوانان از جای گاه و اهمیت پارلمان به آنان معلومات می دهد و می گوید کسانی که به مجلس نماینده گان راه می یابند، بر بنیاد نیازمندی های مردم کشور صدا بلند می کنند.

:” می خواهم به شما بگویم که پارلمان را خانۀ ملت می گویند. یعنی که پارلمان، خانۀ مردم افغانستان است. پارلمان، خانۀ هر فرد شما است؛ که نظر به نیازمندی ها و ضروریات شما صدا بلند می کند. و به حکومت افغانستان می گوید که مردم افغانستان  – چه در بخش صحت، چه معارف ، چه اقتصاد و یا کدام بخش دیگری باشد، نیازمندی بیشتر دارد و ما می خواهیم که شما در از میان برداشتن نیازمندی های مردم در این بخش ها، کار نماید. هر چند که کار های بنیادین پارلمان افغانستان به سه دسته تقسیم می شود: اولین کارش، نماینده گی از مردم است. یعنی به نماینده گی از شما صحبت می کنند. شما در هر بخشی از زنده گی که نیازمندی داشته باشید، برای شما صدا بلند می کند و برای دفاع از حقوق شما می رزمد. و دومین کار، قانون گذاری است. خانه ی ملت نظر به نیاز مندی های شما، قانون می سازد. و سومین کار، پارلمان افغانستان، نظارت از { اعمال} حکومت است. اگر ما پارلمان افغانستان را فشرده تعریف نمایم، می گویم که پارلمان تنها و تنها خدمت گذار شما است.”

عطی الله وهاج، رییس این پرورش گاهِ از هم دردی و بازدید بانو فرخنده زهرا نادری سپاس می گذاری می کند و می گوید که حضور وی در میان این کودکان نشان دهندۀ این است که این کودکان تنها نیستند.

در بخشی از این دیدار دوستانه، بانو نادری برای شماری از کودکان دختر و پسر که تازه وارد مکتب شده اند و یا هم سال آینده به مکتب می روند، یک کیک هدیه داد.

بانو نادری، می افزاید که  اگر این کودکان به درس های شان کوشا باشند و به فرا گیری آموزش شان ادامه بدهند، در آینده می توانند رییس جمهور، عضو کابینه و یا در دیگر بخش ها مسؤولیت کشور را بر دوش بگیرند.

 برای دیگر شاگردان این پرورش گاهِ، بانو نادری، لوازم ضروری مکتب و دو پایه ی ماشین کالا شویی نیز توزیع کرد.

پیش از  این نیز، بانو فرخنده زهرا نادری از کودکان و نوجوان این پرورش گاهِ دیدار کرده بود.