فرخنده زهرا نادری: زنان افغان با چالش های اجتماعی و فرهنگی رو به رو اند

IMG_2152

۲۶/ حمل/ ۱۳۹۲ – گزارشگر: قیام نوری – بانو نادری که در نشست سراسریی زیر نام ” زنان در سیاست”  سخن می زد، می گوید که  رهبران جوان و به ویژه زنان همواره با چالش های اجتماعی و فرهنگی که برخاسته از عرف جنگ است، رو به رو هستند؛ اما زنان افغان  باید تفکیک جدی میان عرف جنگ در جامعه ی افغانی و فرهنگ اصیل کشور قایل شوند.

به گفتۀ بانو نادری، فرهنگ اصیل افغانی، پر از صلح جویی است و با عرف جنگ در تضاد کامل قرار دارد

:” وقتی بحث ما به عرف جنگ می کشد، این به مثابه ی یک دیواری است که رو به روی ما ایستاده است  و به هیچ چیزی گوش نمی دهد؛ نه به منطق، نه به افکار، نه به تعبیر های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. چون که عرف، عرف جنگ است و جنگ به جز از زور سلاح دیگری چیزی را نمی خواهد. و این کار، چالشی در برابر هر فرد افغان است که، میان فرهنگ و عرف جنگ، یک تفکیک قایل شود و در هر جایی که  این عرف خواسته است، جای گزین فرهنگ ما شود، ما باید بگویم که نخیر…! این بخشی را که شما صحبت می کنید، فرهنگ اصیل افغانی نیست.”

موسسۀ دموکراتیک ملی به روز دو شبنه در کابل این نشست را برگزار کرده بود– نهادی جهانی که از چند سال به این سو برای تقویت نهاد های دموکراتیک و جامعه معدنی در افغانستان برنامه های گسترده یی را راه اندازی کرده است.

بانو نادری، هم چنان نقش زنان افغان را در آوردن صلح در جامعه ی  افغانی برجسته می داند و می گوید که زنان در فرهنگ افغانی، همواره نقش صلح جویانه داشته است.

این نشست، که برای دو روز ادامه خواهد داشت، هم چنان پذیرای مژگان مصطفوی، معین وزارت زنان، قدریه یزدان پرست، رییس کمیته ی زنان حزب جمعیت اسلامی، عادله بحرام، رییس حزب جمهوری خواهان، مومنه یاری، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات و صد ها زن از سراسر افغانستان، بود.

معاون وزارت زنان نیز دست آورد های زنان را در یک دهۀ پسین بزرگ می داند و می گوید که:” این دست آورد ها نباید بخاطر به ثمر رسیدن هیچ روندی در افغانستان به شمول روند کنونی صلح، قربانی بشوند.”

با این حال، قدریه یزدان پرست می گوید که :” کار های بنیادین برای پیش رفت دوام دار زنان در افغانستان انجام نیافته است و در این راستا وزارت امور زنان را به کم کاری برای گسترش حقوق زنان متهم می سازد.”