برنامۀ آموزشی کوتاه مدت برای توسعه اقتصاد در مناطق در حال جنگ

sitepict37

این برنامه ی آموزشی که در شهر بشکیکِ قرغزستان برگذار می شود؛ هدف از آن چه گونه گی تحلیل برنامه های اقتصادی و انکشافی در کشورهای است که در حال حاضر در آن جنگ جریان دارد.

فعالان جامعه مدنی از افغانستان و دیگر کشور های آسیایی مرکزی در این برنامه می توانند درخواست نامه های شان را بفرستند.

باید افزود که تمام هزینه ی شرکت در این برنامه از سوی خود مسؤولان برنامه پرداخت خواهد شد که شامل هزینه ی رفت و برگشت شرکت کننده گان و نیز هزینه ی مدت بود و باش آنان در شهر بشکیک می باشد.

یاد داشت: تنها نامزدان انتخاب شده، فُرصت شرکت در این برنامه را خواهند داشت.

برای جزئیات بیشتر، روی پیوست زیر مراجعه بفرماید.

 

برای جزئیات بیشتر، روی پیوست زیر مراجعه بفرماید.

CP_2013_Call_for_applications