انتقاد شخت شهریان کابل از شهردار شهر

kabul-roads-full-water

۲۱/ حمل/ ۱۳۹۲ – باشنده گان کابل به علت نبود آب رو های معیاری در شهر کابل شهردار شهر را به انتقاد گرفتند. یکی از باشنده گان شهر کابل می گوید که شهردار هیچ توجهی در راستای حل این مشکل شهروندان انجام نداده است.

 یکی دیگر از باشنده گان کابل می گوید که آب های کنونی برای دریایی که در آن می تواند ۵۰۰ ماهی زنده گی نماید؛ بسنده است.

اما؛ مثل همیشه شهردار کابل اتهام های باشنده گان کابل را رد می کند. به گفته ی وی شهرداری کابل کار های فراوانی را برای حل این معضل انجام داده است؛ با این هم بخش های از شهر هنوز نیاز به کار های بیشتری دارد.

قیام نوری