وزیران معادن و اطلاعات و فرهنگ سلب صلاحیت نشدند

Untitled-2

۱۷/ حمل/ ۱۳۹۲ – گزارشگر: قیام نوری – این اعضای کابینه که به علت مصرف کمتر از ۵۰ در صد از بودجه ی توسعه یی شان به مجلس نماینده گان استیضاح شده بودند، توانستند رأی اعتماد به دست آروند، و کماکان به کار شان ادامه دهند.

بر بنیاد نصاب امروز، هر وزیری که کمتر از ۱۲۴ رأی تأیید ببرد، از مَقام شان سلب صلاحیت خواهند شد. اما از این میان، مخدوم رهین ، وزیر اطلاعات و فرهنگ با گرفتن ۱۳۲ رأی تأیید و ۷۴ مخالف و وحید الله شهرانی، وزیر معادن با گرفتن ۱۳۳ رأی موافق و ۷۳ رأی مخالف، سلب صلاحیت نشوند.

این اعضای کابینه، از میان ۱۱ وزیران حکومت افغانستان است که قرار است به علت مصر کمتر از ۵۰ در صد از بودجه ی شان به مجلس نماینده گان برای وضاحت دادن، فراخوانده می شوند.

پیش ازین، وزیران، اقتصاد، بازرگانی، مالیه، آب و برق،  معارف ، مبارزه با مواد مخدر به مجلس نماینده گان استیضاح شده اند. قرار است، وزیران داخله و دفاع نیز قرار است به مجلس استیضاح شوند.

استیضاح یازده وزیر حکومت افغانستان – یکی از اولویت های کاری سال سوم مجلس نماینده گان به شمار می رفت و اعضای مجلس نماینده گان بر استیضاح این وزیران پا فشاری داشتند.