هر روز ۲ زن در ننگرهار خرید و فروخت می شود

Afghan woman

۱۱/ حمل/ ۱۳۹۲ – بر بنیاد یافته های جامعۀ شناسان کشور، فروش و معاملۀ زنان و دختران در ولایت ننگرهار به گونۀ گسترده وجود دارد. هر روز دو زن در ولایت ننگر ها فروخته می شود.

 اسدالله احمدی، پژوهش گر افغانی می گوید که بر بنیاد یافته های وی، در ولسوالی های رودت، مهمند و شینوار ولایت ننگرهار، تا پنج برابر بیش از این شمار نیز زنان فرید و فروخت می شود.

 :” این زنان در ولسوالی های مهمند، رودت و سراسر ولسوالی شینوار خرید و فروخت می شود، و محل فروش نیز مرز میان پاکستان و افغانستان است.”

 به گفتۀ وی ملاامامان کشور این موضوع را نادیده می نگارند و به ضد این کار هیچ آوازی بلند نکرده است

:” این جامعه ی است که ملاامامان به ضد نو روز و به ضد سال نو سخن می زنند. اما گواه هستیم که حد اوسط زنان که در ولایت ننگرهار خرید و فروخت می شوند، دو زن در یک روز است.”

احمدی می گوید که زنان افغان در شرق به آن سوی مرز در پاکستان فروخته می شوند و بیشتر اوقات بهای این بانوان کمتر از یک قاطر است.

وزارت حج و اوقاف نیز این یافته ها را تأیید می کند و می گوید که از آن رو ملاء امامان در برابر این کار خاموش اند که این کار بیشتر به یک فرهنگ در این ولایت مبدل شده است.

روی هم رفته، محمد حنیف ارغندیوال، معاون والی ننگرهار، در حالی که استفاده های سوء از زنان و دختران را در این ولایت می پذیرد، اما گفته ها در پیوند با فروش زنان را رد می کند.

طلوع نیوز

برگردان: قیام نوری