نیروهای افغان ۱۰ بم را بی اثر ساختند

lazy_dog_bombs

 ۱۲/ حمل  ۱۳۹۲ – بر بنیاد نامۀ خبری نیروهای آیسف، نیروهای افغان و ناتو در یک عملیات مشترک به رهبری نیروهای افغان ۱۰ بم را در شرق افغانستان بی اثر ساختند.

 در این نامۀ خبری آمده است که :” نیروهای امنیتی افغان و آیسف به گونۀ مصون در این عملیات ده بم را بی اثر ساختند؛ چهار مضنون را بازداشت کردند، یک انبار جنگ افزار به دست آوردند.”

این بم های که در داخل کشور ساخته شده بودند، در ولایت های خوست، پکتیا، کنر، لوگر و لغمان بی اثر ساخته شده اند

مظنونان که در پیوند با این موضوع بازداشت شده اند، برای پرسش و پاسخ به پای گاه های نیروهای ائتلاف برده شدند.

 قیام نوری