دو چرخه سواری برای آزادی

pakcycle

۱۰/ حمل / ۱۳۹۲ – سلما کاکر، که تازه شانزده ساله شده است، از حالا یک انقلابی با استفاده از یک دو چرخه رهبری می کند.

عبدل صدیقی، مربی تیم ملی دوچرخه سواری افغانستان می گوید که دوشیزه کاکر دو چرخه سوار ممتاز در این تیم می باشد

:” من با شما اطمینان می دهم که تا سه یا چهار سال آینده شما دخترانی را در سراسر کابل خواهید دید، که دو چرخه سواری می کنند.”

در حال حاضر،  صدیقی می گوید که شماری زیادی از دختران افغان محروم از این ورزش هستند؛ این تنها سلما و شماری از هم تیمی هایش است که در برابر جامعۀ مرد سالار افغانستان اقدام کرده است.

هم اکنون بانوان افغان به ندرت موتر رانی می کنند ؛ و هیچ دو چرخه سواری در این جا در افغانستان دیده نمی شود.

سلما کاکر از رویا هایش می گوید:” آرزوی من این است که پرچم افغانستان را در بازی های المپیک برافرازم، و به جهان ثابت بسازم که زنان افغانستان پیشرفت کرده اند.”

نماد از آزادی

مادر سلما یک پزشک است و پدرش نیز یک مهندس… خواهر بزرگ سلما نیز مسؤول مجلۀ ” روی داد” نخستین مجلۀ ویژۀ بانوان است. سلما می گوید که اکنون دختران افغان دوچرخه سواری خواهند کرد و دیگر آزادی ها به دنبال آن خواهند آمد.

قیام نوری