خطرناک ترین کار در افغانستان؟

image

۸/ حمل / ۱۳۹۲ – شاه بی بی سعیدی، به تازه گی به حیث رییس ریاست امور زنان ولایت لغمان مقرر شده است. پیش از وی دو زن در سال پار کشته شده است. وی از حکومت خواستار مراقبت بیشتر از سوی حکومت است.

به روز شنبه، شاه بی بی ۴۴ ساله به حیث رییس تازۀ امور زنان در ولایت لغمان مقرر شد. وی هم چنان یک درمان خانۀ را در ولایت لوگر به پیش می برد، جایی که شورشیان در آن جا حضور دارد؛ اما وی گوید که هیچ مشکل با این چریک ها ندارد

:” من فکر می کنم که آنان می دانند که من برای مردم کمک می کنم، از این رو ، آنان مزاحم کار من نمی شوند.”

هنگامی که این مقام از سوی وزارت امور زنان اعلام شد، هیچ کسی برای آن دوا طلب نشد. در فرجام، بی بی سعیده برای این کار دواطلب شد

:” علت کشتن ( دو رییس پیشین امور زنان) این بوده است که آنان خواستار پیشرفت و ترقی این کشور نیستند.” این گفته های سرحدی زواک، سخنگوی والی لغمان است.

سعیده می افزاید که کمبود مکتب های دختران در ولایت لغمان یکی از بزرگترین موانع در سر راه زنان و دختران در این ولایت به شمار می رود.

بدون تعلیم، زنان به خود بسنده گی اقتصادی نخواهند رسید و ناگذیر خواهند شد تا در خانه های شان در بند بمانند.

قیام نوری