زنان افغان کنجکاو مقاصد امریکا است

sema samar

۸/ حمل/ ۱۳۹۲ – زنان افغان از تعهد رسمی ایالات متحدۀ امریکا در پشتیبانی از حقوق زنان افغان و دموکراسی در  این کشور مشکوک هستند.

این زنان به جان کیری، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا گفته اند که رهبران افغان و یا هم رهبران ایالات متحدۀ امریکا ممکن است در روند صلح با طالبان ، حقوق سخت به دست آمدۀ شان از دست بروند .

داکتر سیما ثمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز همین نگرانی ها را ابراز می کند

:” کار در افغانستان هنوز تمام نشده است. از این رو، ایالات متحدۀ امریکا نباید اشتباه دهۀ ۱۹۹۰ را در افغانستان تکرار نماید – اشتباه که پس از خروج سربازان شوروی سابق ، امریکا افغانستان را ترک گفت.

:” ایالات متحدۀ امریکا باید روی تقویت زنان به ویژه روی بلند بردن سطح سواد زنان افغان و نیز رشد جامعۀ مدنی در کشور تمرکز نماید.”

او مانند بسیاری دیگری از زنان افغان، بی اعتمادی عمیق اش را از نیت های پاکستان ابراز می کرد.

همسایه یی که به گفتۀ داکتر سیما ثمر، به شورشیان مسلح مخالف دولت افغانستان پناه گاه های امن فراهم می سازد و می کوشد تا واشنگتن و کابل را برای یک معامله صلح با این گروه تندرو به میز گفت و گو بکشاند.

قیام نوری