پدر امریکایی دختران افغان را برای مکتب رفتن کمک می کند

fsafsadf

۷/ حمل / ۱۳۹۲ – دستی هسچر، باشندۀ شیکاگوی ایالات متحدۀ امریکا، یک پدر امریکایی است که در مؤسسۀ ” پاملرنه” در کابل کار می کند تا دختران افغان را برای رفتن به مکتب کمک کند.

دستی هسچر، شهروند امریکایی با افتخار در بارۀ دختر مکتبی اش سخن می گوید. اما وی هم چنان افتخار این را دارد که امسال توانسته است ۲۳ دختر افغان را کمک کند تا به مکتب برود.

هسچر، از شش سال بدین سو کار کرده است تا دختران افغان دست کم فرصتی را دریابد تا به مکتب برود.

:” در بخش های روستایی فرصت های کمتری برای دختران موجود است تا بالاتر از صنف ششم درس بخوانند. آموزش های دورۀ متوسط برای آنان خیال بیش نیست.”

این در حالی است که به گفتۀ وزار آموزش و پرورش افغانستان هم اکنون نزدیک به ۱۰ میلیون شاگرد در افغانستان وجود دارد که از این میان بیش از ۴ میلیون آن را دختران تشکیل می دهند.

با این حال، هنوز هم هزاران دختر در بخش های گونه گون کشور به علت های گونه گون از نعمت سواد محروم هستند.

قیام نوری