جان کیری با دختران افغان فوتبال بازی کرد

afghanistan-kerry

/ حمل/ ۱۳۹۲ – وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا می گوید که از توضیح گفته های ضد امریکایی رییس جمهور کرزی راضی است. وی هم چنان مهارت های فوتبال اش را در حضور شماری از شرکت کننده گان یک برنامۀ تشبث زنان به نمایش گذاشت.

جان کیری ، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا پس از دیدار و گفت وگو ها با رییس جمهور کرزی، در یک برنامۀ مشتبثین زن به پشتیبانی ایالات متحدۀ امریکا – نیز شرکت کرد.

وی در این نشست در بارۀ نگرانی های زنان بازرگان از سال ۲۰۱۴  که چه پیامد های را برای زنان و دختران افغان و در کل در بازرگانی افغانستان به وجود خواهد آورد، به گفته های شرکت کننده گان گوش داد.

حسینه سید، یک تن از شرکت کننده گان این برنامه خطاب به جان کیری گفته است که :” پس از آن پایان روند انتقال ما آرزو داریم که همین پشتیبانی کنونی را نیز داشته باشیم.”

kerry27n-4-web

همزمان با این، جان کیری، با شماری از رهبران جامعۀ مدنی افغانستان نیز در سفارت ایالات متحدۀ امریکا در کابل دیدار و گفت  و گو کرد.

جان کیری خطاب به این رهبران گفت که همۀ شهروندان ایالات متحدۀ امریکا در سفر که شما آن در پیش دارید، همسفر است و از تلاش های شما برای تقویت دموکراسی در افغانستان پشتیبانی می کند:” شما در یک تلاش مهم دخیل هستید و تمام جهان شما را تماشا می کند.”

جان کیری پس از این دیدار ها به روز سه شنبه کابل را به قصد واشنگتن ترک کرد.

بسیاری از زنان افغان در هراس اند که پس از خروج سربازان ناتو از افغانستان، بیشترینه تهدید را آنان متحمل خواهند شد.

  قیام نوری