افغانستان دیگر پس گشت نخواهد کرد: حامد کرزی

0325_kerry-karzai-620x394

۶/ حمل/ ۱۳۹۲ –  گزارشگر: قیام نوری – رییس جمهور کرزی در نشستِ خبری با جان کیری، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در کابل،  می گوید که افغانستان کشوری در حال پیشرفت است و هرگز دو باره به گذشته تاریک اش بر نخواهد گشت.

به گفتۀ رییس جمهور کرزی، اکنون افغانستان دارای یک تودۀ است که همه بدی ها را از پیش رو بر خواهد گشت:” این کشور در حال پیشرفت است. افغانستان دیگر به عقب بر نخواهد گشت.

اجازه داده نخواهد شد که این کشور دو باره به عقب بر گردد. افغانستان اکنون دارای یک تودۀ بزرگ است.

تودۀ که همانند یک کلولۀ برف است و خاصیت این کلولۀ برف چنین است که وقتی از کوه فرود می آید، همه چیز را، همه بدی ها را از سر راه خود بر می دارد.”

رییس جمهور کرزی یک بار دیگر از طالبان و دیگر گروهای مسلح مخالف دولت افغانستان زمینه ها را برای یک آینده ” درخشان” برای افغانستان فراهم سازند:” از این رو، طالبان باید خود را از سر راه این گلولۀ برف دور کند و زمینه ها را برای یک آینده درخشان برای افغانستان فراهم سازد.”

همزمان با این، جان کیری،  وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا نیز افزون بر آن که بر همکاری کشورش به افغانستان تأکید می ورزد، می گوید که همه تلاش ها روی این تمرکز می شوند تا :” مطمئن شویم که افغانستان دو باره به عقب بر نخواهد گشت.”

جان کیری، وزیر خارجۀ تازۀ ایالات متحدۀ امریکا دیروز در یک سفر نامنتظر به کابل آمد. به گفتۀ اعلامیۀ سفارت امریکا این سفر جان کیری ، تأکید بر تعهد دراز مدت واشنگتن به کابل می باشد.