زنان افغان به عقب بر نخواهد گشت

AfghanWoman_2074566b

۶/ حمل/ ۱۳۹۲ – یکی از رهبران جوان زن در افغانستان می گوید که زنان افغان مصمم هستند که با خروج سربازان امریکایی و استرالیایی از افغانستان، آنان دوباره عقب نخواهند گشت.

سیده مژگان مصطفوی معاون وزارت امور زنان افغان که از استرالیا دیدار کرده است، می گوید که با وجود پیش بینی های وحشت آور، حالا ناممکن خواهد بود که به عقب برگردیم.

به گفتۀ وی این کشور پیشرفت های خوبی در بخش آموزش کرده است اما هنوز هم کار های زیاد برای بهبودی وضعیت زنان نیاز است.

او گفته های رسانه ها را که پس از خروج سربازان امریکایی از افغانستان، همه دست آورد های زنان افغان از میان خواهند رفت، به چالش می کشاند.

اما آمار ها نشان می دهند که ۲۵ در صد از کارمندان دولتی زنان هستند، ۲۷ درصد از زنان اعضای پارلمان هستند، ۴۰ درصد از آنان دانش آموزان مکتب ها هستند، ۳۰ درصد آنان آموزگاران هستند و ۳۰ درصد آنان در بخش کشاورزی کار می کنند.

قیام نوری