چهار استاد دانشگاه البیرونی از یک سوی قصد، جان سالم بردند

536593_429448473751132_1261711502_n

۵/ حمل / ۱۳۹۲ –  گزارشگر: قیام نوری – شبیر احمد، یکی از این استادان در دانشگاه البیرونی ولایت کاپیسا می گوید که شماری از افراد ناشناس به روز شنبه در موتر حامل شان بم های دستی و دیگر انواع مواد انفجاری راجا به جا کرده بودند. اما آنان پیش از منفجر شدن این مواد انفجاری، باخبر شدند.

 به گفتۀ این استاد دانشگاه، آنان در میانۀ راه هنگامی که از محوطۀ دانشگاه البیرونی به سوی کابل در حرکت بودند، متوجه موجودیت بم و دیگر مواد انفجاری در داخل موتر شان شدند.

استاد شبیر احمد می افزاید، پس از باخبر شدن این موضوع، موتر را در یک جای خلوت و به دور از گشت و گذار مردم ایستاد کرد و نیروهای امنیتی این ولایت توانستند مواد جاسازی شده را خنثی سازند.

اما، این استاد دانشگاه ادعا دارد که پس از خنثی شدن این مواد انفجاری، ولسوال ولسوالی حصۀ اول کوهستان ولایت کاپیسا، این خبر را برعکس در رسانه ها انعکاس داده است.

به گفتۀ آقای شبیر احمد، ولسوالی ولسوالی کوهستان به رسانه ها گفته است که، خود این استادان این مواد انفجاری را در موتر حامل شان جا به جا کرده بودند.

از سوی دیگر، قیس قادری، سخنگوی والی کاپیسا در تماس به خامه پرس، جاسازی بم های دستی را در موتر حامل این استادان تأیید می کند و می گوید که بررسی های ثارنوالی نظامی این ولایت در بارۀ چه گونه گی این پرونده جریان دارند.

آقای قادری همچنان از زبان ولسوال ولسوالی حصۀ اول کوهستان می گوید که بر بنیاد بررسی های اولیه تیم بررسی محل واقعه، این بم گذاری بیشتر جعلی به نظر می رسد

:”  بم ها طوری جاسازی شده بودند که ما عطس زدیم و  احساس کردیم که همین قضیه ساخته گی بوده باشد. چون پس از آن که تیم تخنیکی { برای خنثی سازی } دو بم دستی که در دروازۀ موتر جا به جا شده بود، به محل رسیدند، چشم دید شان را به تمسخر گرفتند، چون بم های دستی طوری جا به جا شده بود که همزمان با باز شدن دروازۀ موتر، بم ها منفجر می شوند.”

اما، چرا این بم ها از سوی خود استادان جاسازی شده باشد؟

سخنگوی والی کاپیسا باز هم از زبان ولسوال ولسوالی حصۀ اول کوهستان این ولایت می افزاید که :” برای این که این استادان خود را از دانشگاه البیرونی به دانشگاه کابل تبدیل بکنند، این بم ها را جا سازی کرده بودند.”

استاد شبیر احمد می افزاید که پارسال نیز بالای موتر حامل شان شش گلوله شلیک شده  بود، اما مقام های ولایت کاپیسا تا هنوز هم در پیوند با این آن رویداد هیچ فردی را بازداشت نکرده است. سخنگوی والی کاپیسا، اما این رخ داد سال پار بالای این استادان را تأیید می کند.

استاد شبیر احمد می افزاید که وی با کسی دشمنی شخصی ندارد و با هیچ گروه سیاسی نیز پیوند ندارد.

اما، وی بالای شماری از دانشجویان دانشگاه البیرونی که در آزمون های شان ناکام مانده اند و از دانشگاه اخراج شده اند، مشکوک است. این استاد دانشگاه که موجودیت بم را در موتر حامل شان به مقام های امنیتی ولایت کاپیسا خبر داده است، هم اکنون برای روشن شدن این قضیه زیر پیگیرد مقام های امنیتی ولایت کابل قرار دارد.