ایالات متحده امریکا زنان افغان را رها می کند؟

_63080969_de27

۴/ حوت/ ۱۳۹۲ – همان گونه که جنگ افغانستان به رهبری ناتو به پایان رسمی اش در این کشور نزدیک می شود؛ زنان افغان یک بار دیگر در بارۀ سرنوشت شان نگران هستند. هراس از این که بخشی از خلای قدرت به جا مانده از خروج سربازان ناتو از افغانستان با برگشت طالبان پُر خواهد شد. این زنان کار های شان را رها می سازند و حتا در برخی از مواقع فضای عامه را نیز ترک می گویند.

آمنه بابک، بانویی خبرنگار که به تازه گی به مسلک خبرنگاری اش در رادیو  و تلویزیون پایان داد؛ از ین دست بانوان است:

” هر کسی در کشور من، با صدایم آشنا هستند و اکنون کار به جایی رسیده است که بیش از این نمی توانم با زنده گی ام بازی کنم.”

مجیب خلوت گر، رییس اجرایی نی، می گوید که بانو بابک یکی از نزدیک به ۲۰۰ بانویی گزارشگر در رسانه های افغانستان است که کار شان را در سال ۲۰۱۲ میلادی رها ساختند.

بابک ۲۸ ساله علاقۀ فراوانی به خبرنگاری داشت. او کارش را به حیث یک دانش جوی رشتۀ بیولوژی در دانشگاه آغاز کرد و در اوقات بیکاری اش در یک رادیو نیز کار می کرد. او پسان تر ها به تلویزیون رسا پیوست و در همان جان معاون ویرستار شد. او می گوید که کارش را دوست داشت.

در حال حاضر؛ از میان یازده هزار خبرنگار که در افغانستان وجود دارد، یک بر پنجم آنان را زنان تشکیل می دهد. برای نخستین بار از دهۀ ۱۹۷۰ به این سو، زنان افغان مقام های بلند پایۀ را در کار های رسانه یی و نشراتی به دست آورده اند.

دست آورد های ده ساله در افغانستان چنان شکننده استند که شماری از دیپلومات های غربی به گونۀ شخصی به کلنتن گفته است ، این که چگونه این دست آورد ها حفظ شوند، در حیرت اند.

گزارش از ؛ فارین پالیسی

برگردان: قیام نوری