حقوق زنان در خطر است

afghanwomen7

۲۸/ حوت/ ۱۳۹۱ – سازمان عفو بین الملل در گزارشی نگاشته است،  پیشرفت های اندکی که پس از دهۀ ۱۹۹۰ میلادی در وضعیت زنان رو نما شده است، با خطر رو به است.

سمیرا حمیدی، رییس پیشین شبکۀ زنان افغان در نشستی در مرکز حقوق بشر لندن می گوید که زنان افغان آیندۀ خطرناکی در پیش دارند و از حکومت بریتانیا خواسته است تا روشن سازند که تعهدات شان در قبال زنان افغان در سال های پیش رو چگونه عملی خواهند ساخت.

حوریه مصدق، نیز در این نشست در بارۀ خشونت در برابر زنان سخن گفت.

بیتان کنزفیلد – رییس سازمان عفو بین الملل برای انگلستان که ریاست این نشست را بر دوش می کشید، نیز در بارۀ خطرات فزایندۀ در بارۀ وضعیت حقوق زنان در سال های اینده سخن گفت.

در پایان این نشست ورکشاب های برای دست رسی زنان خشونت دیده به رسانه ها با حضور این شرکت کننده گان برگذار شد.

خبرگذاری سازمان عفو بین الملل

برگردانی از: قیام نوری