شماری از فدراسیون های کمیتۀ المپیک با بانوان ورزشکار تبعیض آمیز برخورد می کنند

 Masuada Arezo copy

۲۸/ حوت/ ۱۳۹۱ -گزارشگر: قیام نوری – مسعوده آرزو، نخستین رییس زن در فدراسیون بدمنتون کمیتۀ ملی المپیک افغانستان می گوید که بسیاری از فدراسیون های کمیتۀ ملی المپیک در برابر دختران ورزشکار در این کمیته با تبعیض برخورد می کنند.

به گفتۀ بانو آرزو، یکی از این موارد، پشتیبانی نشدن از دختران ورزشکاران برای شرکت در بازی های بیرون مرزی است:

” تبعیض { در برابر دختران ورزشکار } بوده است. مثلا، می خواهم یک موضوع را به شما بگویم که فدراسیون بدمنتون تا حال نتوانسته است بیشتر دختران را به { بازی های برون مرزی} بفرستد. یعنی، امکانات را بیشتر به پسران فراهم می سازد. “

مسعوده آرزو می افزاید:” مانند، این ها ، تیم های بسکتبال و والیبال بانوان افغانستان نتوانسته اند که به خارج از کشور برای بازی ها بروند. در حالی که پسران می توانند به بازی های بیرون مرزی شرکت نمایند.”

اما تبعیض ها در کجا ریشه دارند؟

به گفتۀ مسعوده آرزو:” فدراسیون های کمیتۀ ملی المپیک در برابر بانوان ورزشکار تبعیض اعمال می کند. چون تصمیم گیری ها برای فرستادن ورزشکاران به بیرون ازکشور در درون فدراسیون ها گرفته می شوند. پس از آن کمیتۀ ملی المپیک هزینۀ سفر ورزشکاران را تنظیم می کند.”

کمیتۀ ملی المپیک ۴۸ فدراسیون در خود دارد.

در همین حال، محمد یونس پوپلزی – رییس فدراسیون والیبال کمیتۀ ملی المپیک نیز وجود تبعیض در برابر بانوان وزشکار را در کمیتۀ ملی المپیک می پذیرد اما می گوید که :

” تبعیض “زن در برابر زن” در مقایسه با تبعیض مرد در برابر زن در کمیتۀ ملی المپیک افغانستان “بیشتر” وجود دارد. من می توانم این موضوع را ثابت کنم. اما، به هیچ صورت نمی پذیرم که در { کمیتۀ ملی المپیک افغانستان} تبعیض مرد در برابر زن وجود داشته باشد.”

IMG_1400 copy

                      { محمد یونس پوپلزی – رییس فدراسیون والیبال کمیتۀ ملی المپیک افغانستان}

آقای پوپلزی می افزاید که به گونۀ مثال، تیم ملی والیبال بانوان افغانستان در مقایسه با والیبال پسران از “توانایی و ظرفیت کمتری” برخودار هستند و اگر به بازی های بیرون مرزی فرستاده شوند، نمی توانند که مانند پسران نمی توانند افتخاراتی را به افغانستان به دست آرند؛ ازین رو، بیشتر پسران و نه دختران در بازی های بین المللی فرستاده می شوند.

اما، مسعوده آرزو تأکید می ورزد که ورزشکاران دختر در افغانستان در بخش های تکواندو، وزن برداری و فوتبال دست آورد ها و افتخاراتی چشم گیری را نصیب افغانستان کرده اند.

بانو آرزو از دو ماه به این سو از سوی کمیتۀ ملی المپیک افغانستان به حیث رییس بدمنتون کمیتۀ ملی المپیک مقرر شده است؛ وی نخستین بانویی است که در مقام مقرر می شود.

مسعوده دانشجوی سال چهارم دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه و پنج سال است خبرنگار ورزشی است.