دختر است؛ دختر…!

_MG_1367

۲۷/ حوت/ ۱۳۹۱ – گزارشگر: قیام نوری – این عنوان تئاتری است برگذار شده از سوی نهاد انکشاف و حمایت از زنان و کودکان در کابل. تئاتری با هدف مبارزه برای حقوق زنان و کودکان در جامعه افغانی…

هر چند در ۱۰ سال پسین راه های گونه گون برای دادخواهی حقوق زنان تجربه شده است؛ اما برگذاری نمایش های از این دست با پیام های دادخواهانه برای زنان و کودکان کمتر پیشینه داشته است.
زهرا سپهر؛ رییس نهاد انکشاف زنان و کودکان می گوید که این نمایش اثرگذار تر از برگذاری نشست ها، سیمینار ها و ورکشاب ها است:

” باور ما این است که اجرای تئاتر ها می تواند اثرگذار تر از برگذاری ورکشاب ها و تئاتر ها باشد. چون، واقعیت های که به تصویر کشانیده می شود و نمایش داده می شوند، برای جامعه افغانی که سواد درست و دل چسپی برای شرکت در سیمینار ها ندارند؛ قابل درک تر است.”

این نمایش هنری از سوی گروه ” پاپیروس” برای ده ها تن از ده ها تن از بانوان و البته شمار محدودی از آقایانِ شرکت کننده، اجرا شد. اجراء کننده گان این نمایش جالب که همه دختر بانوان جوان بودند.
اما، دختر است؛ دختر…! چه محتوای دارد؟

و باز هم بانو سپهر می افزاید:” تئاتر دختر است؛ دختر بیشتر روی تبیعض جنسی میان دختران و پسران در خانواده ها تمرکز دارد. خانواده های که پسران را بیشتر از دختران ارزش می دهند. و این موضوع خود یک نوع خشونت در برابر زنان و دختران است.”

اما؛ در این برنامه شرکت کننده گان کمتری به چشم می خوردند. جالب بود. موضوع را جویا شدیم. بانو سپهر می گوید که به علت هم آهنگی نادرست با مقام های وزارت امور زنان، شمار کمتری در این تئاتر هنری حضور یافتند.