بانوان کشور دست ساخته های شان را نمایش دادند

IMG_1148

۲۳/ حوت/ ۱۳۹۱ – گزارشگر: قیام نوری – وزارت انکشاف دهات، به مناسبت روز جهانی زن نمایش گاهی را برای دست ساخته های بانوان افغان در کابل برگذار کرد. در این نمایش گاه یک روزه، آفریده های دستی زنان افغان از جمله ، پارچه های کرشنیل بافی، مُهره دوزی، پارچه و لباس های خیاطی شده، رُب، مربا، عسل و ترشی به نمایش بازدید کننده گان خارجی و داخلی گذاشته شدند. شریفه سالار زی، آمر ارشد برنامۀ انکشاف منطقه یی این وزارت در پیوند با راه اندازی این نمایش گاه می گوید:

” ” سطح زنده گی بانوان از طریق برنامه های از این دست بلند رفته است.  چنین نمایش گاه های از نگاه اجتماعی بانوان را رشد می دهد. و هدف از راه اندازی چنین برنامه ها از سوی وزارت انکشاف دهات همین است که بانوان بیوه و نادار بتواند به خود بسنده گی اقتصادی برسند و درآمد برای خانواده های شان به دست آورند.”

این نمایش گاه از سوی برنامۀ انکشاف منطقه یی وزارت انکشاف دهات برگذار شده بود. مسوولان این نمایش گاه می گویند که این برنامه، به زنان بازرگان در ۳۴ ولایت افغانستان زمینه ها را فراهم می سازد تا دست ساخته های شان را به کابل و دیگر بازار ها برای فروش و بازاریابی به نمایش بگذارند.

معصومه، بازرگان بانویی است که در یکی غرفه های این نمایش گاه ، دست آفریده هایش را به نمایش گذاشته است:

” از طریق چنین برنامه ها و نمایش گاه ، ما بازار خوبی برای فرآورده های دستی ما پیدا کرده ایم. اکنون کار ما رونق پیدا کرده است و در آمد مناسبی نیز داریم.”

حسنیه انوری که برای بازدید از این نمایش گاه آمده است، در این باره می گوید: “

در گام  نخست، راه اندازی چنین نمایش گاه های برای اقتصاد بانوان بسیار سود مند است. در گام دوم، برگذاری چنین نمایش گاه های می تواند صنایع دستی ما را که بخشی از فرهنگ ماست، به بازدید کننده گان خارجی نشان دهد. و در کل گفته می توانیم که چنین نمایش گاه های هم سود معنوی و هم مادی دارد.”

در نمایش گاه امروز، دست ساخته های زنان از ولایت های کاپیسا، پروان، پنچشیر، بامیان و دایکندی و شماری از ولایت های دیگر به نمایش گذاشته شدند.

با روی کار آمدن حکومت تازه در افغانستان ، زنان  نیز به شغل بازرگانی مشغول شدند و این گونه می کوشند تا به خود بسنده گی اقتصادی برسند و زنده گی خود و خانواده های شان را تأمین نمایند.