وضعیت زنان رو به بهبودی است: ثریا دلیل

5150489_1354570913

۲۱/ حوت/ ۲۰۱۳ – ثریا دلیل، وزیر صحت عامۀ کشور می گوید هر چند که وضعیت زنان پس از رژیم پیشین در حال بهبودی است اما زنان افغان هنوز هم راه درازی را در پیش دارند تا به حقوق مساوی جنسیتی برسند:

” در یک دهۀ گذشتۀ وضعیت زنان افغان بهبود یافته است. کاهش در مرگ و میر مادران در جامعه یکی از نشانه های پیشرفت یک جامعه است و افغانستان از پیش در این بخش پیشرفت های خوبی داشته است.”

بر بنیاد گفته های دلیل، حکومت افغانستان برای کمک به زنان افغان برای گرفتن حقوق تعریف شدۀ شان در قانون اساسی افغانستان متعهد است تا آنان از این رهگذر بتوانند  مسؤولیت های شان را در قبال جامعۀ شان به جا آورند:” گام های بیشتری برای نگه داری از صحت مند و سعادت آنان برداشته خواهند شد”

نهاد های گونه دولتی و غیر دولتی با برگذاری یک سری برنامه های متفاوت، روز جهانی زن را در افغانستان یاد کردند.

قیام نوری