چالش های زنان در جشنوارۀ فلم در کابل به تصویر کشیده شد

fsafsadf

۱۷/ حوت/ ۱۳۹۱ – نخستین جشنوارۀ فلم های مستند و هنری در بارۀ زنان افغان  به روز چهار شنبه با حمایت نهاد های  داخلی و خارجی در کابل برگذار شد.

پنج فلم مستند که در این جشنوارۀ به نمایش داده شد در آن دشواری های زنان افغان و نیز دستآورد های آنان در ده سال پس به تصویر کشیده شده بود.

این جشنواره با همکاری سفارت های فرانسه، آلمان و ناوری درکابل برگذار شده بود. مصطفی طوفان ، تولید کنندۀ فلم مستند ” سرنوشت” در پیوند با فلم اش می گوید که : ” در فلم که تولید آن را من بر دوش داشتم، کوشیدم که زنان و دختران را به رفتن به مکتب و فراگیری آموزش تشویق نمایم.”

هدف از این جشنوارۀ هنری تشویق زنان برای آموزش و بلند سطح آگاهی شان از حقوق شان در کشور گفته شد.

مشکلات زنان هنرپیشه یکی دیگر از موضوعاتی بود که در این جشنوارۀ روی آن مکث شد.

گزارش: قیام نوری