هنرمند امریکایی ۱۰ هزار پوقانه به هوا رها می کند

ballon

۷/ حوت/ ۱۳۹۱ – با وجود ناداری گسترده و ۳۰ سال جنگ در افغانستان، باز هم یک هنر مند امریکایی باور دارد که رها کردن ۱۰ هزار حباب گلابی رنگ می تواند در آوردن صلح به و خوشی به افغان های روی جاده ها در کابل کمک کند.

یازمنی آربولیده پیش از این در کشور های همچون هند، جاپان و کینا حباب های گلابی رنگ را راهی آسمان کرده است. او امید وار است که افغانستان کشور بعدی خواهد بود که از این خوشی ساده در کنار یازده سال جنگ با گروه های شورشی لذت خواهد بورد:

” تاریخ واقعی آن یک موضوع تعجب برانگیز خواهد بود. یکبار همین که مردم مشغول قدم زدن باشند، ناگهان انفجار از رنگ ها را خواهند دید.”

تیمور شاه اسحق زی می گوید که این برنامه یک پیام صلح برای کشوری است که از سال ۱۹۸۰ به این سو در میان شعله های آتش جنگ بوده است.

خبرگذاری وادسم

برگردان : قیام نوری