جوانان کابل در پاک کاری شفاخانه ها سهم می گیرند

جوانان کابلل

۵/ حوت/ ۱۳۹۱ – نزدیک به یک ۱۶۰ عضو انجمن جوانان معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ به گونۀ رضاکارانه در پاک سازی شفاخانه های شهر کابل سهم گرفتند. این کار از سوی معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ راه اندازی گرده است. تیمور شاه اسحاق زی می گوید که برنامۀ پاک سازی از شفاخانۀ رابعه بلخی و شفاخانۀ میوند آغاز می گردد.

وی می افزاید که این جوانان در نهال شانی سال نو هجری خورشیدی نیز سهم  خواهند گرفت.

خبرگذاری انگلیسی باختر

برگردان: قیام نوری